วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์
ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

สมัครเรียน SIBA College 2020

บัณฑิตพรีเมี่ยม

ข้อมูลส่วนตัว


ข้อมูลการศึกษาเดิม


รายละเอียดการสมัคร

หลังจากที่สมัครทางออน์ไลน์แล้ว
นัดหมายกับผู้ปกครองเพื่อทําการมอบตัวที่วิทยาลัยฯได้ ทุกวัน เวลา 08.00-17.00 น.
แต่งชุดนักเรียน (หรือสุภาพ) มาพร้อมกับผู้ปกครอง และเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

1. สําเนาใบ ป.พ.1 จํานวน 3 ใบ และ/หรือ ต้นฉบับใบรับรองการเป็นนักเรียน ใช้ได้ 60 วัน (ออกโรงเรียนเดิม)
2. บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง เพื่อแสดงกับเจ้าหน้าที่รับสมัคร
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน อย่างละ 1 ฉบับ
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ
5. รูปถ่ายของนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป (เครื่องแบบนักเรียน)

ติดต่อสอบถามได้ที่ หมายเลข 02 939 3000 กด 7